Privacy

1 juni, 2018

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van persoonsgegevens door LEGALDIRECT BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 1980 ZEMST, Eikbosweg 63, ingeschreven in het KBO en BTW register onder het nummer BE0598.711.120, tel. (+32) 0485.13.85.95, e-mail info@legaldirect.be, URL https://www.legaldirect.be.

Deze Privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Lees deze Privacyverklaring aldus aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

Tenzij anders vermeld, is LEGALDIRECT verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen en waarop deze Privacyverklaring van toepassing is. We respecteren hierbij uw privacy en uw rechten om uw persoonsgegevens te controleren.

1. Persoonsgegevens

Wij verwerken gegevens die u ons vrijwillig verstrekt bij het maken van een afspraak of tijdens een netwerkevent, in het kader van een samenwerking die we aangaan, of gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze opdracht.

Meer bepaald kunnen we dus de volgende persoonsgegevens verwerken: naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, bedrijfsgegevens, facturatiegegevens en dossier-inhoudelijke informatie.

Daarnaast verzamelen we ook automatisch gegevens over het gebruik, toegang of interactie met een van onze websites door middel van cookies (Google Analytics) en vergelijkbare technologieën, met het oog de detectie van fraude en/of veiligheidsinbreuken, door middel van IP-adressen en browser-gegevens.

Tenslotte kunnen we informatie over u ontvangen van andere bronnen, ook derden, zoals partners met wie we gezamenlijk diensten aanbieden of marketingactiviteiten uitvoeren. We kunnen ook informatie over u ontvangen van social media platforms, bijvoorbeeld wanneer u op die platforms met ons communiceert. We beschermen gegevens die wij van derden krijgen op dezelfde manier als die die in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

2. Beveiliging en opslag

Wij nemen de verwerking van uw persoonsgegevens uiterst serieus en trachten de nodige technische en organisatorische maatregelen te voorzien om uw persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van uw informatie kan plaatsvinden.

We controleren onze systemen aldus regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. We kunnen de veiligheid van door u verzonden gegevens echter niet garanderen. Indien er sprake zou zijn van een inbreuk zal hier snel op gereageerd worden en zullen de betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in België, op onze maatschappelijke zetel, of bij externe dienstverleners, die eveneens in België of Europa zijn gevestigd.

3. Toegang en transfer aan derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang aan onze werknemers en aangestelden. Wij garanderen evenwel een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet verkocht aan, noch gedeeld met derde partijen, behalve in het kader van de overeenkomst, de aan ons toevertrouwde opdracht en/of wat betreft externe leveranciers die diensten uitvoeren zoals verwerking van facturatiegegevens en e-mailcommunicatie.

We delen uw persoonsgegevens ook dan echter alleen als dat nodig is, en alleen voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Daarnaast, en enkel voor zover dit wettelijk vereist of strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of voor het beschermen van onze rechten, of de rechten van aan ons gelieerde derden of onze cliënten, verstrekken we uw persoonsgegevens aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksorganisaties, aan ons gelieerde ondernemingen of in gerechtelijke procedures.

4. Cookies

Door het gebruik van de website van LEGALDIRECT, kunnen cookies op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden, zoals Google Analytics. Deze gegevens worden evenwel niet aan de gebruikersdatabank gekoppeld en worden automatisch verwijderd. Voor meer informatie omtrent de gebruikte cookies, verwijzen we u door naar onze disclaimer.

Door gebruik te maken van de website of de tool, geeft u toestemming om de volgende cookies te installeren.

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
qtrans_front_language legaldirect.be Bepaalt de voorkeurstaal van de bezoeker. Hiermee kan de website de voorkeurstaal instellen bij herbezoek van de bezoeker. 1 jaar HTTP Cookie

 

Statistieken (4)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_ga legaldirect.be Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat legaldirect.be Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie
_gid legaldirect.be Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie
collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel Tracker

 

Marketing (2)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
NID google.com Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden HTTP Cookie
r/collect doubleclick.net Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics te zenden. De cookie volgt de gebruiker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel Tracker

 

5. Verwerkingsdoeleinden

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanbieden van onze diensten, het afhandelen en uitvoeren van uw aanvraag (afspraak, opdracht, facturatie, …) of in het kader van een samenwerking.

Daarnaast willen we de nodige beveiliging en veiligheid bieden en kunnen de gegevens ook gebruikt worden in het kader van het beslechten van geschillen. We kunnen de gegevens eveneens gebruiken om u te informeren en contacteren omtrent marketing en advertenties.

6. Rechtsgronden

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in onze hoedanigheid van verwerker of op basis van artikel 6.1.a (toestemming), artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.f (gerechtvaardigde belangen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, bijvoorbeeld om een afspraak in te plannen, om onze opdracht uit te voeren, om u uit te nodigen voor onze infosessies en events, of voor administratieve, fraude opsporings- of juridische doeleinden.

Deze Privacyverklaring en het opt-in systeem dat wordt gehanteerd, zorgen ervoor dat u uw toestemming vrij, expliciet, ondubbelzinnig, actief en geïnformeerd kan geven.

7. Bewaarperiode

Afhankelijk van het verwerkingsdoeleinde, zullen de persoonsgegevens die werden verwerkt gedurende 5 jaar na afsluiting van een opdracht bewaard worden. Bepaalde gegevens zullen evenwel langer worden bewaard, opdat we, onder andere, aan de wettelijke en boekhoudkundige vereisten kunnen voldoen. Na deze termijn, zullen we de gegevens verwijderen of anonimiseren.

8. Rechten en klachten van de gebruiker

Als betrokkene heeft u te allen tijde recht op inzage van de door ons als verwerkingsverantwoordelijke verwerkte persoonsgegevens en kan u ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, de gegevens laten overdragen, de verwerking ervan laten beperken of ze (onder omstandigheden) laten verwijderen.

Wij gebruiken geen gegevens die uitsluitend op geautomatiseerde wijze werden verwerkt (zoals profiling).

Aangezien de verwerking van de persoonsgegevens mede plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming), heeft u bovendien steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Hou er evenwel rekening mee dat u niet langer relevante informatie zal ontvangen indien u geen toestemming geeft om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Deze bovengenoemde rechten kan u uitoefenen, door ons te informeren per e-mail aan info@legaldirect.be. Op dit adres, kan u ons ook bereiken indien u nog een vraag of klacht heeft.

Een officiële klacht kan u indienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: contact@apd-gba.be.

9. Wijzigingen Privacyverklaring

Indien nodig, kunnen wij deze Privacyverklaring aanpassen of updaten om veranderingen op de website of in onze werkwijze weer te geven. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving van de wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruikt en beschermt.

10. Contact

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacyverklaring of ons Privacy-beleid, kunt u terecht bij info@legaldirect.be en op https://www.legaldirect.be.

Zemst, Mei 2018

Contacteer ons

Contacten

Kantoor Zemst

Eikbosweg 63

1980 Zemst

Kantoor Wilsele

Aarschotsesteenweg 191

3012 Wilsele

Kantoor Zemst

Kantoor Wilsele