Binnen 6 maanden eindelijk het nieuwe ondernemingsrecht?

9 april, 2018

Kamer van volksvertegenwoordigers keurde op 29 maart 2018 het wetsontwerp goed.

Op 29 maart jl. heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp houdende de hervorming van het ondernemingsrecht goedgekeurd.

Uit de bespreking in de Kamer, blijkt dat de voornaamste doelstelling van dit ontwerp erin bestaat een nieuwe definitie van “de onderneming” uit te werken en een einde te maken aan problemen die verband houden met het bestaande ondernemingsbegrip. Daartoe zal de nieuwe definitie gebruik maken van een formeel criterium (nl. de uitoefening van een economische activiteit) in de plaats van het huidige materiële criterium. Met andere woorden, maatschappen, VZW’s en stichtingen zullen onder dit nieuwe begrip vallen, evenals natuurlijke personen die op zelfstandige basis een economische activiteit uitoefenen (zoals bv. bestuurders van vennootschappen en vrije beroepen).

Deze definitie zal als aanknopingspunt dienen:

  • voor de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel (die zal worden omgedoopt tot de “ondernemingsrechtbank”),
  • voor het nieuwe “ondernemingsbewijs” (het huidig handelsbewijs dat aangepast en vooral gemoderniseerd zal worden nu er een nieuw ondernemingsbegrip wordt ingevoerd, maar inhoudelijk zal er weinig aan de bewijsvoering veranderen),
  • voor het insolventierecht (boek XX van het WER),
  • en voor de bepalingen met betrekking tot de KBO en de boekhoudkundige verplichtingen.

Daarnaast zal ook het onderscheid tussen handelszaken en burgerlijke zaken worden afgeschaft (zoals we reeds hadden aangekondigd tijdens onze infosessies van mei vorig jaar) en zal er worden voorzien in een oplossing voor het optreden in rechte van groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid (aangezien ook de maatschap als onderneming zal worden gezien).

Het voorstel werd aangenomen met 78 stemmen tegen 43 (en 6 onthoudingen). De bespreking in de Kamer kan hier worden nagelezen (vanaf p. 10).

#ondernemingsrecht

| | |

Contacteer ons

Contacten

Kantoor Leuven

Martelarenlaan 32

3010 Leuven

Kantoor Zemst

Eikbosweg 63

1980 Zemst

Kantoor Leuven

Kantoor Zemst